Nyhedsbrev

Salgs - og leveringsbetingelser

 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 1 ANVENDELSE

 1.1 Alle leveringer af varer og service ydelser (herefter "det leverede") fra AirBOSS Gruppens forhandlere er underkastet nedenstående almindelige Forretningsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1.2 For levering af software gælder ud over nærværende almindelige Forretningsbetingelser disse særskilte vilkår. Strider vilkårene mod hinanden, gælder de særskilte vilkår. AirBOSS Gruppens forhandlere kan forlange, at køber underskriver en særskilt softwarelicensaftale. Bestilt software tages ikke retur.

 2 PRODUKTINFORMATION

 2.1 Alle oplysninger i kataloger, annoncer eller andet markedsføringsmateriale er afgivet af AirBOSS Gruppens forhandlere uden forpligtelse og er kun bindende for AirBOSS Gruppens forhandlere, såfremt der i ordrebekræftelsen eller i aftalen mellem parterne udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger. Tilsvarende gælder teknisk rådgivning om det leveredes anvendelse eller egnethed m.m.

 3 TILBUD

 3.1 AirBOSS Gruppens forhandlere´s tilbud gælder som beskrevet på de enkelte forhandleres tilbuds dato for  afgivelse.

 3.2 Der tages forbehold for mellemsalg.

 4 ORDREBEKRÆFTELSE

 4.1 AirBOSS Gruppens forhandlere ordrebekræftelse er bindende for kunden, med mindre kunden straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

 4.2 Specifikke krav fra køber er kun gældende, såfremt disse fremgår af Forhandleren´s ordrebekræftelse.

 5 PRIS

 5.1 Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for prisændringer, som rammer AirBOSS Gruppens forhandlere i leverandørleddet, fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadatoen, der giver AirBOSS Gruppens forhandlere ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende. Indtræffer der fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadato på grund af en myndigheds beslutning nogen ændring i valutakurser el. lign., som påvirker tilbudt eller aftalt pris, forbeholder AirBOSS Gruppens forhandlere sig ligeledes ret til at ændre prisen tilsvarende.

 5.2 Tilbudt eller aftalt pris kan - udover hvad der er angivet under punkt

 5.1 - ændres som følge af omkostningsændringer på grund af en offentlig myndigheds foranstaltning, eller som følge af omkostningsændringer, der er forårsaget af krig eller anden kriseomstændighed med lignende effekt, og som rammer forsyninger af varer eller tjenesteydelser, der er nødvendige for AirBOSS Gruppens forhandlere levering.

 5.3 Køber skal erlægge moms i tillæg til prisen.

 6 BETALING

 6.1 Betaling skal - hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt ske som følgende

Serviceydelser og konsulentbistand:                  8 dage netto kontant.

Software og hardware:                                                    netto kontant.

 6.2 Indgår betaling ikke rettidigt, har AirBOSS Gruppens forhandlere ret til uden påkrav at beregne sig renter af forfaldne beløb, der tilskrives månedligt fra forfaldsdagen. Rentesatsen udgør 1,25 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet.

 6.3 Såfremt der er rimelig anledning til at antage, at kunden ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtelse, har AirBOSS Gruppens forhandlere ret til at kræve, at der stilles fornøden sikkerhed. Hvis der ikke stilles sikkerhed, der kan godkendes af AirBOSS Gruppens forhandlere, har AirBOSS Gruppens forhandlere ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede varer og tjenesteydelser.

 7 EJENDOMSFORBEHOLD

 7.1 Det leverede forbliver AirBOSS Gruppens forhandleres ejendom, indtil det er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

7.2 Ved køb med ejendomsforbehold kan AirBOSS Gruppens forhandlere forlange, at køber forsikrer det leverede hos et anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af AirBOSS Gruppens forhandlere

 8 FORTROLIGHED

 8.1 AirBOSS Gruppens forhandlere behandler alle købers data og andre fortrolige informationer om køber, som AirBOSS Gruppens forhandlere bliver bekendt med i forbindelse med leveringen, som fortrolige data.

 8.2 Fortrolige data vil blive opbevaret, beskyttet og behandlet på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som AirBOSS Gruppens forhandlere behandler sine egne fortrolige data.

 8.3 AirBOSS Gruppens forhandlere er berettiget til at udlevere de fortrolige data til eksterne konsulenter, der af AirBOSS Gruppens forhandlere engageres til at udføre arbejde for køber.

 9 LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

 9.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

 9.2AirBOSS Gruppens forhandlere er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som AirBOSS Gruppens forhandlere ikke er herre over, jf. pkt. 10 om force majeure.

 9.3 I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for køber og derudover ville være væsentlig for en køber i almindelighed.

 10 FORCE MAJEURE

 10.1 Skulle AirBOSS Gruppens forhandlere´s mulighed for at levere eller købers mulighed for at modtage det leverede hindres eller besværliggøres væsentligt som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom arbejdskonflikt, krig, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser hos parten, udebleven leverance fra underleverandør eller råvaresvigt, er AirBOSS Gruppens forhandlere´s respektive køber – såfremt forholdet ikke burde have været taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og parten heller ikke rimeligvis kunne undgå forholdets skadelige indvirke - berettiget til at udskyde levering i så lang tid, som kræves, for at undgå virkningerne af et sådant forhold. Skulle dette tidsrum overstige 3 måneder, har hver part ret til at hæve aftalen for så vidt angår efterfølgende leveringer. Det ovenfor beskrevne i dette stykke gælder, selvom forholdet indtræffer efter aftalt leveringstid. Den part, som vil påberåbe sig den forannævnte ret, skal uden ophold skriftlig underrette den anden part herom. Parten er ikke erstatningsansvarlig ved udskudt levering eller ved ophævelse på grund af forhold som angivet i dette punkt.

 11 KONFIGURATION

 11.1 På anmodning kanAirBOSS Gruppens forhandlere tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med gældende priser og producentens retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinier, udføres alene på købers ansvar. AirBOSS Gruppens forhandlere giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

 12 RISIKOENS OVERGANG

 12.1 Det leverede leveres ab AirBOSS Gruppens forhandlere´s lager. Risikoen for det leverede overgår ved købers modtagelse af det leverede. Ved transport med AirBOSS Gruppens forhandlere´s fragtfører overgår risikoen for det leverede ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da AirBOSS Gruppens forhandlere sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af det leverede på AirBOSS Gruppens forhandlere´s lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på  AirBOSS Gruppens forhandleres lager.

 12.2 Såfremt AirBOSS Gruppens forhandlere skal forestå fragten betaler køber herfor.

 13 GARANTI OG REPARATION

 13.1 Det leverede leveres med de garantier, som producenten tilbyder AirBOSS Gruppens forhandlere. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor AirBOSS Gruppens forhandlere

 13.2 AirBOSS Gruppens forhandlere yder 1 års garanti for fejl og mangler. Køber betaler fragt til AirBOSS Gruppens forhandlere og AirBOSS Gruppens forhandlere betaler fragten retur til køber. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert mangel ansvar.

 13.3 Nogle producenter giver længere garantiperiode end 12 måneder. AirBOSS Gruppens forhandlere er i disse tilfælde behjælpelig med at fremsende defekte produkter til producenten efter den første 12 måneders periode, mod at køber betaler fragten.

 13.4 På rene software produkter ydes der ingen garanti. Eventuelle tilføjelser til software udført af producent, betales af køber.

 13.5 Ved fremsendelse af varer og bestilling af servicebesøg under garanti ordning skal der først oprettes en RMA hos os, samt udleveres en kopi af original faktura, såfremt disse ikke fremskaffes inden garantireparation bortfalder garanti og der faktureres efter vores normale service betingelser.

 13.6 Ved bestilling af konsulentbesøg faktureres vores normale timepriser samt hardware og software. Der tillægges faktura et tillæg for kørsel.

 14 REKLAMATION OVER FEJL ELLER MANGLER

 14.1 Det påhviler køber straks efter modtagelsen nøje at undersøge det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamation skal fremsættes skriftligt inden 5 dage fra købers modtagelse af det leverede. Ved skjulte fejl og mangler skal reklameres skriftligt inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

 14.2 Reklamerer køber ikke inden for den foreskrevne tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller manglen, mister han retten til at gøre den gældende.

 14.3 AirBOSS Gruppens forhandlere er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangel-fulde leverance med en mangel fri eller omarbejde/reparere det leverede eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde er køber ikke berettiget til at hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag.

 14.4 Såfremt køber har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken AirBOSS Gruppens forhandlere hæfter, skal køber betale AirBOSS Gruppens forhandlere for AirBOSS Gruppens forhandlere´s arbejde i overensstemmelse med AirBOSS Gruppens forhandlere´s til enhver tid gældende priser.

 15 PRODUKTANSVAR

 15.1 Køber skal - i det omfang det gyldigt kan aftales - holde AirBOSS Gruppens forhandlere skadesløs i den udstrækning, AirBOSS Gruppens forhandlere pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som AirBOSS Gruppens forhandlere ikke hæfter for over for køber ifølge punkt 15.2.

 15.2AirBOSS Gruppens forhandlere er ikke ansvarlig for skade, som det leverede forårsaget på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i købers besiddelse eller. på produkter fremstillet af køber eller på produkter, i hvilke købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

 15.3 AirBOSS Gruppens forhandlere ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre AirBOSS Gruppens forhandlere har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

 15.4 AirBOSS Gruppens forhandlere er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

 15.5 AirBOSS Gruppens forhandlere erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

 16 RÅDGIVERANSVAR

 16.1 AirBOSS Gruppens forhandlere kan kun gøres ansvarlig for tab opstået på grund af dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis det udtrykkeligt er aftalt, at AirBOSS Gruppens forhandlere skal yde sådan rådgivning, og AirBOSS Gruppens forhandlere har modtaget særskilt vederlag herfor.

16.2 AirBOSS Gruppens forhandlere kan ikke gøres ansvarlig for dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis køber i forbindelse med rådgivningen har givet AirBOSS Gruppens forhandlere forkerte eller mangelfulde oplysninger, og AirBOSS Gruppens forhandlere har baseret sin rådgivning herpå.

 17 ANSVARSBEGRÆNSNING

 17.1 AirBOSS Gruppens forhandlere ifalder ikke erstatningsansvar for forsinkelser, mangler og skader opstået som følge af rådgivning pkt. 9, 13, 14, og 16), med mindre AirBOSS Gruppens forhandlere har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

 17.2 AirBOSS Gruppens forhandlere er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

 17.3 AirBOSS Gruppens forhandlere erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

 18 UNDERRETNINGSPLIGT

 18.1 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod AirBOSS Gruppens forhandlere eller køber om erstatning for skade eller tab, skal den anden part omgående underrettes herom. AirBOSS Gruppens forhandlere og køber er forpligtet til at lade sig stævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav imod nogen af dem, såfremt kravet begrundes på skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem køber og AirBOSS Gruppens forhandlere skal dog altid afgøres i overensstemmelse med punkt 19.

19 TVISTER - LOVVALG OG VÆRNETING

 19.1 Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret.